Leg – for, med og af børn

Konference om voksnes rolle i børns leg

Arrangementet er aflyst

16. maj 2022

Leg er vigtig for børns udvikling til sociale, kreative og afbalancerede mennesker. Voksne har i dag en afgørende rolle for børns leg, og voksne kan styrke og svække legens indflydelse gennem tilrettelæggelsen af pædagogikken, hverdagsrutinerne, den fysiske indretning og holdninger.

International Play Association i Danmark (IPA) inviterer sammen med Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole til en faglig konference, hvor formålet er at skabe forståelse for betydningen af den frie, selvstyrede leg, og for hvad voksnes rolle for legen bør og kan være.

Konference samler forskere og praktikere, der gennem en lang række forsknings- og udviklingsprojekter i de senere år arbejdet med børns leg bl.a. i dagtilbud og skole, herunder projekter, der sætter fokus på, hvordan voksne kan inspirere og stimulere børns leg, hvordan de kan være gode deltagere i børns leg, og projekter der søger at skabe klare begreber og sprog for børns leg.

Konferencens titel er inspireret af børnekulturforskningen, hvor begreberne ”kultur for, med og af børn” har ydet et væsentlig bidrag til skabe et fælles forståelsesgrundlag. Som et diskussionsoplæg til konferencen stiller IPA spørgsmålet: Kan ”for, med og af” hjælpe os til en bedre forståelse af voksnes rolle i børns leg, og dermed skabe bedre vilkår for legen?

Coronapandemien har skabt ekstra god grund til på denne måde at stille skarpt på spørgsmålet om, hvordan vi skaber tid og plads til børns leg, ikke mindst fordi pandemien mange begrænsninger for børns sociale samvær og leg med andre børn kommer i forlængelse af en langvarig tendens til at begrænse tid til den leg, børn selv styrer og udvikler, bl.a. via længere skoledage og fokus på læring i dagtilbud.

Arrangementet er led i IPAs arbejde med at fremme viden om børns ret til leg i henhold til Børnekonventionens artikel 31. Se vores arbejdsgrundlag og liste med tidligere arrangementer

Konferencens program

Ordstyrer Henrik Tarp Vang, Københavns Professionshøjskole og International Play Association

09.30-10.00  
Kaffe og croissanter ved Auditorium 2  (CC.K1.02)

10.00-10.05
Velkomst
v/ Kirsten Balle Institutchef, Københavns Professionshøjskole

10.05-10.15  
Hvorfor denne konference?
v/ Emeritus Carsten Jessen, ph.d., emeritus, Aarhus Universitet og formand for IPA-Danmark

10.15-10.45  
Hospitalsleg’, ‘skattejagt’, ’rød, gul, grøn og micro:bit’ – hvordan kan børn skabe bevægelseslege med teknologi .
Et indblik i forskellige overvejelser og erfaringer i forbindelse med udvikling af legeaktiviteter til børn, der støtter dem i at lege sammen, bruge deres nysgerrighed og være afprøvende. Legeaktiviteter, der er lavet med børn og til børn.    
v/ Camilla Balslev Nielsen, ph.d., sekretariatsleder for ultra:bit, Danmarks Radio

10.45-11.15  
Leg i Skolen?
Kan leg behandles ordentligt i skolen? Og hvad skal leg gøre godt for her? Jeg vil, men et kulturpsykologisk udviklingsperspektiv undersøge leg gennem spørgsmålene: Er skolen interesseret i børnekollektiver? Er skolen interesseret i deres elevers udvikling som personer?
v/ cand.psyk., ph.d. Pernille Hviid, PPR Køge (tidligere lektor på Psykologisk Institut, Københavns Universitet)

11.15-11.30   Pause

11.30-12.00 
Giver det mening?
Kan den velkendte klassifikation i børnekulturtyper – kultur for, kultur med og kultur af børn – overføres til leg? Give det nyt blik for leg, de legende og legens kontekster? Åbner det for nye indsigter? Oplægget spørger og giver bud på svar.
v/ professor emerita Beth Juncker, Københavns Universitet

12.00-13.00   Frokost

13.00-14.30  
Workshops á 40 min. (se nedenfor) Der er mulighed for at deltage i to workshops

14.40-15.10   Kaffepause 

15.10-15.45  
Børns leg: identitetsdannelse, fællesskab og genskabelse af verden
Når børn leger foregår der altid umådelig mange ting. Nogle af de væsentlige dimensioner ved store dele af børns leg er deres erfaringer med at forhandle om deres indbyrdes relationer, inddragelser og udelukkelser, men også dermed afprøvninger af hvem jeg er, hvad jeg kan, hvordan jeg er positioneret i forhold til de andre børn. Samtidig er legen også udforskning og erobring af de nære omgivelser, af verden, hvad den er og hvad den gør, og hvad jeg kan med den
v/professor Jan Kampmann, Roskilde Universitetscenter

15.45-16.00  
Afslutning
v/ Carsten Jessen, Aarhus Universitet og formand for IPA-Danmark

Workshops:

1. Børn og voksne i eksperimenterende fællesskaber – analoge og digitale
Klaus Thestrup, lektor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Børn og voksne kan sammen deltage i eksperimenterende fællesskaber, hvor de eksperimenterer og leger med digitale medier, teknologier og fortællinger. Børns legekultur er en væsentlig ressource for de fælles lege og aktiviteter. Disse eksperimenterende fællesskaber kan etableres på tværs af tid og sted lokalt, regionalt og endda globalt i både mere formelle sammenhænge som f.eks. en skole og i mere uformelle som f.eks. en børnehave.

Workshoppen vil pege på både eksempler og principper, der skal til for etablere eksperimenterende fællesskaber, som begynder at række ud over den enkelte institutions pædagogiske rammer. Den voksne er ikke bare vigtig som facilitator i disse processer, men også som Participator. Dette ord eksisterer ikke endnu på engelsk, men dækker, at den voksne selv er involveret i undersøgelsesprocesserne som deltager i dem.

2. Er der leg på Mars? – Når pædagogstuderende designer for leg med teknologi
Martin H. Brunsgaard, lektor på pædagoguddannelsen ved UC SYD

Workshoppen præsenterer en undersøgelse af, hvordan man på pædagoguddannelsen kan klæde de studerende fagligt på til at designe for børns leg med teknologi. 

I undersøgelsen er der foretaget en intervention på tværs af uddannelsens to læringsrum – undervisning og praktik. I undervisningen har et hold studerende på specialiseringen i skole- og fritidspædagogik fået en praktisk og teoretisk introduktion til at designe for leg med teknologi.

Efterfølgende har to studerende i deres praktikker udviklet og afprøvet legedesignet ”Mars-missionen”, der er et robotværksted med LEGO WeDo som den anvendte teknologi. Workshoppen vil præsentere uddrag fra undersøgelsens empiri – dels observationer fra afprøvningerne, der viser hvordan det samme legedesign blev taget i brug på meget forskellige måder af børnegrupperne; dels interviews med de studerende om at skulle agere i rollen som legedesignere og facilitatorer af leg som en åben proces.

Erfaringerne fra undersøgelsen viser, at uddannelsen ikke blot må bibringe de studerende viden om leg og teknologiske færdigheder, så de kan drage omsorg for børns leg med teknologien. Uddannelsen må også skabe rum for de studerendes professionsdannelse, så de kan gøre erfaringer med måder at forholde sig professionelt på, som er åbne og befordrende for legens udfoldelse i pædagogisk praksis.

3. Playlab og rum for legende tilgange i læreprocesser
Martin Gylling, Vici Daphne Händel, Stine Rahr Bruzelius og Elisabeth Perret-Gentil. Playful Learning programmet, Københavns Professionshøjskole KP

PlayLab er Københavns Professionshøjskoles store legelaboratorium og danner til daglig ramme for undervisning af både undervisere og studerende, samt forskellige former for forsknings- og udviklingsaktiviteter i fag- og tværprofessionelle kontekster. PlayLab er designet til at invitere, inspirere og insistere til leg og legende tilgange til udvikling og læring.

I workshoppen vil der indgå legende aktiviteter, hvor deltagerne inviteres til at afprøve og reflektere over, hvordan rummet får betydning for legens pædagogisk-didaktiske praksis og sammenhæng mellem krop, person og professionalitet. Vi skal sammen forholde os til hvordan vores egen krop og erfaringer har betydning for vores måder at indgå i eller facilitere legende aktiviteter og processer. 

Under workshoppen får deltagerne mulighed for at opleve hvordan PlayLab skaber leg og legende tilgange til læring gennem legende aktiviteter og dialogiske arbejdsformer. I vores fælles praksis skabes opmærksomhed på spændingsfeltet mellem ‘kontrol’ og ‘åbenhed/modtagelighed’ hvor teori og praksis sættes i spil med udgangspunkt i multimodale metoder og tilgange.

Workshopafviklerne er alle tilknyttet PlayLab og Playful Learning programmet. Playful Learning programmet tager udgangspunkt i pædagog- og læreruddannelsen på nationalt plan og har til hensigt at udvikle og fremme en legende tilgang til udvikling, læring og trivsel. På uddannelsen skal pædagog- og lærerstuderende opleve nytænkende undervisning, der styrker dem i at involvere legende tilgange til børns udvikling og læring i de danske dagtilbud og skoler. Playful Learning Programmet foregår i partnerskab mellem Danske Professionshøjskoler og LEGOfonden. Se mere på https://playful-learning.dk/

4. Sammenhængen mellem forældre/ dagtilbuds leg/ikke leg med det lille barn 0- 3 år og barnets udvikling
Ida Berendsen, lektor og udviklingskonsulent, Københavns Professionshøjskole

Workshoppen vil beskæftige sig med betydninger af:
– At kende til kulturelle forståelser af leg med et spædbarn
– International og nationale viden om leg med spædbarnet og viden om hvordan man kan lege
Workshoppen vil problematisere at professionelle i mindre grad inddrager viden om familiens færdigheder/traditioner for leg med det lille barn i den tidlige indsats og professionelles leg med det lille barn.

Der vises små klip fra gamle eksperimenter med små børn der har været anbragt og hvordan de legede anderledes end børn der har haft mulighed for at lege med en voksen. Eller klip fra det danske dukkeeksperiment etc.

5. En hemmelig klub
Annabelle Nielsen og Kenn Munk, legende kunstnere (se schhh.net)

Måske har et par spejdere givet dig en mystisk mission under konferencen?

Spejderne kommer fra en hemmelig klub som arbejder med leg og betragter den som en kunstform. Hvis du vil høre om tankerne bag missionerne, så kom til denne samtale. Her vil de fortælle om legen som kunstform, om underets vigtighed og om forskellene mellem introvert og ekstrovert leg – En hemmelig klub byggede nemlig i 2018 “Den Indadvendte Legeplads” der er meget, meget anderledes end konventionelle legepladser.

I 2019 skabte de en magifyldt byggelegeplads i en glemt have midt i Aarhus og når de ikke laver legepladser, bygger de umulige, drømmefyldte luftkasteller af papir, tatoverer folks indre skønhed udenpå huden, forfalsker medaljer eller opfinder nye eventyr ved hjælp af edderkoppemetoden.

6. Målbefriet leg – hvordan og hvorfor
Daniel Osmann, Underviser, Gerlev Center for Leg & Bevægelse og Frank Lambert, Projektleder for Levende Legekultur, Gerlev Center for Leg & Bevægelse

På denne workshop skal vi med udgangspunkt i et par konkrete eksempler opleve hvordan man kan igangsætte leg med børn på en legende måde, hvor vi som voksne ikke forsøger at styre legen et bestemt sted hen – og hvorfor denne tilgang til at lege med børn på alle måder er en fordel, både for vores egen og børnenes legelyst og lærings skyld.

Den formålsbefriede tilgang gør det lettere og rarere for os voksne at lege med børnene, fordi det eneste pejlemærke vi behøver for at vide om legen er god og lærerig, er om den er sjov. Det sætter os fri til at lege med og fungere som deltagere og inspiratorer i legen, i stedet for at skulle agere facilitatorer og dommere – og til at slippe idéen om at legen skal være på en bestemt måde for at være ”rigtig”. Dermed befries vi også for rollen som den sure voksne som siger “nej” og “kom nu ned” og “lyt nu efter”.

Det er på mange måder larmende selvfølgeligt at leg ikke skal andet end at være sjovt – men efter mange årtiers instrumentalisering af legen som følge af tiltagende målstyring af børns udvikling og læring, er det en tiltrængt lettelse at blive mindet om at legen ikke kun i teorien er glædesfyldt og lystdrevet – den kan også være det i praksis. Kom og bliv lettet!

Om projektindsatsen ”Levende Legekultur”
Workshoppen er praksisbaseret, og tager udgangspunkt i samme metode som vi bruger i projektindsatsen Levende Legekultur, hvor vi gennem 3-årige kursusforløb i 5 kommuner uddanner pædagogiske praktikere i både skole og dagtilbud i hvordan man leger glædesfyldt og lystdrevet med børn. Sideløbende med de praktiske kursusforløb deltager praktikerne i forskningscirkler, og bidrager derigennem med helt konkret viden fra deres hverdag om arbejdet med at styrke legekulturen i skole og dagtilbud. Læs mere om indsatsen på www.levendelegekultur.dk.

7. The Art of Play. A hands-on play-art-pedagogical experience
Suzanne Axelsson, Interaction Imagination, Sverige

Where is the boundary between play and art, play and pedagogy, and pedagogy and art? Can these three meet in a well balanced space where play, learning, teaching and understanding are in symbiosis? How does play feel? How does it feel if/when it stops being play?

Be prepared to listen, to move, to interact, to follow, to take risks.

Be prepared to take the time to reflect on the physical, emotional, social, cognitive and pedagogical experience together in dialogue to explore the roles of the adult in children’s play.

8. Der er skak – og så er der skoleskak!
Rikke Petersen, læringskonsulent hos Dansk Skoleskak, matematikvejleder og lærer

Workshoppen præsenterer lege, spil og aktiviteter, der tager udgangspunkt i det gode gamle skakspil og dets brikker og regler. Aktiviteterne stammer fra to forskningsunderbyggede skoleskakprogrammer, SKAK+MAT® og ’SFA – Skoleskak For Alle®’. Om den forskning, der er er lavet i programmerne kan du læse mere HER.

Aktiviteterne tilpasses nemt deltagernes alder og udviklingsniveau. Kontinuerlig og gentagen anvendelse styrker bl.a. deltagernes evne til at koncentrere sig, at samarbejde og ikke mindst at ræsonnere, argumentere og tænke fremad.

Aktiviteterne er eksemplariske derved, at de tilbyder en legende indgang til at mærke, opdage og arbejde systematisk med flere forskellige områder af hele barnet og børnefællesskabet – socialt, personligt og kognitivt. Det er hands-on playful learning.

Det kunne være impulskontrol, tålmodighed, samarbejdsevne, kommunikationskompetencer eller strategi- og planlægningskompetencer.

Alle kan deltage i workshoppen – forhåndskendskab til skakspillet er ikke nødvendigt.

Læs mere om Dansk Skoleskak på www.skoleskak.dk.

9. Man skal lære for at lege – legekultur og læringskompetencer
Legeforsker og emeritus Carsten Jessen, Aarhus Universitet

Børn er nok født med forudsætninger for at lege og fantasere, men for at lege med, skal børn lære både hvad og hvordan der leges i den kultur, de vokser op i. Det kræver en kompliceret social, kognitiv og læringsmæssig udvikling at blive en del af legekulturen, og den udvikling foregår ofte uden at voksne bemærker eller værdsætter, hvad børnene præsterer.

Workshoppen vil sætte fokus på legekulturen og især på legens uformelle læringsform, som ikke bare spiller en rolle i barndommen, men følger os hele livet. Det er samtidig en læringsform, som bliver stadig mere aktuel i en tid, hvor også voksne konstant skal lære nyt.

10. Play it out – en legende workshop om legens fundament i det pædagogiske arbejde på 0-6 års området
Cand.pæd.anth Kit Nørgaard, driver virksomheden kitnoergaard.dk

På workshoppen bydes du ind til en legende undersøgelse af, hvordan man skaber bedre betingelser for leg i dagtilbud. Gennem leg og dialogiske processer – udforsker vi sammen design af processer rettet mod at styrke legen i dagtilbud.  Leg på barnets præmisser. Leg, hvor det allervigtigste er her og nuet. Leg, hvor det er muligt at gå til og måske over grænsen og mærke den. Leg, der vender op og ned på hverdagen og virkeligheden. Leg, der kan mærkes helt ned i storetåen. Leg i forskellige former. Leg med forskellige stemninger. 

Processerne kredser om det centrale spørgsmål: ” Hvordan skaber man en institutionskultur og en pædagogisk praksis – hvor legen er anerkendt som livsvigtig, relevant og nødvendig”.  I den forbindelse kunne en række interessante spørgsmål være:  Hvordan hjælper man med at finde ind til det legende menneske i en professionel praksis?  Hvordan skaber man en tro på at legen har en værdi i sig selv – både blandt personale, forældre og beslutningstagere? Hvordan kan man som voksen ”klæde på” til leg – altså noget med at styrke en legekompetence?  Hvordan indgår man i legen på børnenes præmisser? Hvordan skaber man rammer der byder op til leg – langt mere end kun de fysiske?

11. Legeworkshop med afsæt i Legemodellen for personalets valg af positioner i legefællesskaber
Pædagog, cand. mag. pæd. og legeentusiast Gitte B. Bork, freelance-underviser og konsulent i Lege- og Relationspraksis (www.lege-og-relationspraksis.dk)

Det har afgørende betydning, hvordan vi som voksne deltager og kommunikerer i legefællesskaber – ikke mindst for børn i udsatte positioner. I workshoppen leger og udforsker vi sammen legens magiske univers med særligt fokus på:

  • Personalets løbende valg af positioner som hhv. instruktør, spillende træner, medspiller og tilskuer
  • Hvordan skaber I gode deltagelsesmuligheder for alle børn?
  • Hvordan styrker I børnenes indbyrdes samspil og egne legefællesskaber?

12. Drømmelegepladsen – legepladsdesign der virker for, med og af tweens

Ph.d.-studerende Thea Toft Amholt,  Active Living, Syddansk Universitet, og Jeanette Fich Jespersen, leder af KOMPAN Play Institute

Hvad ved vi om de største børn, tweens, og deres udendørs legeadfærd i skolegårde og parker? Hvordan ser deresdrømmelegeplads ud? Og hvad er succeskriterierne for, at de vil være steder udendørs? Det har Active Living på Syddansk Universitet og KOMPAN Play Institute interesseret sig for i årtier. I de senere år har det udmøntet sig i en række brugerinvolverende legedesigns og et Ph.d.-projekt, der bliver udgivet senere i år.

På denne workshop fortæller Thea Toft Amholt om sit projekt om succeskriterier for tween-legepladser og Jeanette Fich Jespersen, fortæller om design af legeredskaber og legepladser med involvering af tweens. Vi slutter med diskussion om børnenes og de voksnes rettigheder og interesser i legepladsindretningen, funktionelt og æstetisk.

13. Co-design af sprog om leg

PhD Fellow, MA Kim Holflod, Københavns Professionshøjskole og koordinator i Enhed for Legeforskning DPU, Aarhus Universitet

Selvom vi alle har erfaringer med leg, viser det sig fortsat udfordrende at etablere et fælles sprog om, hvad leg er, hvordan det kan forstås i pædagogik og uddannelse og hvilke betydninger og formål det kan og/eller bør have ud over sig selv. I denne workshop er hensigten at udforske og eksperimentere med sproglige perspektiver på leg på tværs af deltagernes fagligheder, professioner og organisatoriske tilhørsforhold med afsæt i forskning, praksis og egne erfaringer med leg.

Workshoppen indledes med en kort rammesætning af sprogliggørelser af og fælles sprog om leg, hvorefter deltagerne leger med forforståelser, forståelser og sprog i en designøvelse kaldet mash-up. Her udforsker og videndeler vi om 1) forskningssprog, 2) praksissprog samt 3) erfaringssprog om leg. I processen skriver man på papir, post-its og andre materialer i de respektive felter, hvorefter målet til sidst er at kombinere dem vilkårligt – en fra hver – med henblik på at innovere og udforske nye forståelser og sprogliggørelser på tværs af deltagernes praksisser. Workshoppen afsluttes med en fælles kontekstualisering af de netop skabte sproglige perspektiver på leg i relation til eksisterende perspektiver på viden og sprog om leg – og hvordan det skaber betingelser, betydninger og muligheder i udvikling af leg for og med børn.

14. Improvisation i leg og kunst

Ved Alette Raft Rasmussen, Jane Hooge, Dorthe Vanghøj og Morten Henriksen, Lektorer ved pædagoguddannelsen, Københavns professionshøjskole

Denne workshop tager udgangspunkt i forskning i pædagogens rolle i leg og dannelse, som er udført  i forbindelse med projektet LegeKunst. I LegeKunst har kunstnere, børn, pædagoger og forskere været igennem længere forløb, hvor de har arbejdet med improvisation og leg i skabende processer.

I den forbindelse har vi haft særlig opmærksomhed på, hvordan kan pædagogen bruge teknikker fra improvisation, som for eksempel ”Ja, og…” i pædagogisk arbejde med leg og kunst, og hvorfor er det en fordel at opøve sin improvisationskompetence i forbindelse med kollektive skabende processer og leg? Hvad kræves for at opnå improvisationskompetence?

Workshoppen omfatter både snak og hands-on oplevelser, hvor du selv kommer på gulvet og afprøver grundlæggende improvisationsøvelser og lege.