Leg – for, med og af børn

Konference om voksnes rolle i børns leg

NY DATO: 16. maj 2022 kl. 9.30-16.00 på Campus Carlsberg, Humletorvet 3, København V

Tilmelding til konferencen

Under coronapandemien har børn betalt en høj pris for at beskytte det øvrige samfund, fordi vi begrænsede deres sociale samvær og leg med andre børn.

Pandemiens restriktioner for børns leg kommer i forlængelse af en langvarig tendens til at begrænse børns tid til leg, de selv styrer og udvikler, bl.a. via længere skoledage og et stærkt fokus på læring i dagtilbud.

Efter pandemien er der derfor ekstra grund til at stille skarpt på spørgsmålet om, hvordan vi skaber tid og plads til børns leg.

Voksne har i dag en helt afgørende rolle for børns leg. Børns hverdagsliv er struktureret og tilrettelagt, og uanset om vi ønsker det eller ej, styrer voksne børns tid og rum til leg gennem hverdagsrutiner, fysiske indretninger og holdninger.

International Play Association i Danmark (IPA) inviterer sammen med Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole til en faglig konference, hvor formålet er at skabe en bedre forståelse dels for betydningen af den frie, selvstyrede leg, og dels for hvad voksnes rolle for legen bør og kan være i forskellige kontekster.

Konference samler de mange forskere og praktikere, der gennem en lang række forsknings- og udviklingsprojekter i de senere år arbejdet med børns leg bl.a. i dagtilbud, herunder projekter, der sætter fokus på, hvordan man kan inspirere og stimulere børns leg, hvordan voksne kan være gode deltagere i børns leg og projekter, der søger at skabe klare begreber og sprog for børns leg.

Konferencens titel er inspireret af børnekulturforskningen, hvor begreberne ”kultur for, med og af børn” har været et væsentlig bidrag til skabe et fælles forståelsesgrundlag. Som et diskussionsoplæg til konferencen stiller IPA spørgmålet: Kan ”for, med og af” hjælpe os til en bedre forståelse af voksnes rolle i børns leg, og dermed skabe bedre vilkår for legen?

Arrangementet er led i IPAs arbejde med at fremme viden om børns ret til leg i henhold til Børnekonventionens artikel 31. Se vores arbejdsgrundlag og liste med tidligere arrangementer

Konferencens program (ændringer kan forekomme)

Ordstyrer Henrik Tarp Vang, Københavns Professionshøjskole og International Play Association

09.30-10.00   Kaffe og croissanter ved Auditorium 1  (CC.W2.04)

10.00-10.05   Velkomst v/ Kirsten Balle Institutchef, Københavns Professionshøjskole

10.05-10.15   Hvorfor denne konference? v/ Emeritus Carsten Jessen, Aarhus Universitet og formand for IPA-Danmark

10.15-10.45   ‘Hospitalsleg’, ‘skattejagt’, *rød, gul, grøn’ og micro:bit – hvordan kan børn skabe bevægelseslege med teknologi v/Camilla Balslev Nielsen, ph.d., sekretariatsleder for ultra:bit, Danmarks Radio

10.45-11.15   Leg og legesupervision – et kulturelt udviklingspsykologisk perspektiv v/ cand.psyk., ph.d. Pernille Hviid, PPR Køge (tidligere lektor på Psykologisk Institut, Københavns Universitet)

11.15-11.30   Pause

11.30-12.00   Giver det mening at opdele leg i for, med og af børn? v/ professor emerita Beth Juncker, Københavns Universitet

12.00-13.00   Frokost

13.00-14.30   Workshops á 40 min., der gentages

14.40-15.10   Kaffepause 

15.10-15.45   Børns leg: identitetsdannelse, fællesskab og genskabelse af verden v/professor Jan Kampmann, Roskilde Universitetscenter

15.45-16.00   Afslutning v/ Carsten Jessen, Aarhus Universitet og formand for IPA-Danmark

 

Workshops:

1. Børn og voksne i eksperimenterende fællesskaber – analoge og digitale
Klaus Thestrup, lektor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Børn og voksne kan sammen deltage i eksperimenterende fællesskaber, hvor de eksperimenterer og leger med digitale medier, teknologier og fortællinger. Børns legekultur er en væsentlig ressource for de fælles lege og aktiviteter. Disse eksperimenterende fællesskaber kan etableres på tværs af tid og sted lokalt, regionalt og endda globalt i både mere formelle sammenhænge som f.eks. en skole og i mere uformelle som f.eks. en børnehave.

Workshoppen vil pege på både eksempler og principper, der skal til for etablere eksperimenterende fællesskaber, som begynder at række ud over den enkelte institutions pædagogiske rammer. Den voksne er ikke bare vigtig som facilitator i disse processer, men også som Participator. Dette ord eksisterer ikke endnu på engelsk, men dækker, at den voksne selv er involveret i undersøgelsesprocesserne som deltager i dem.

2. Er der leg på Mars? – Når pædagogstuderende designer for leg med teknologi
Martin H. Brunsgaard, lektor på pædagoguddannelsen ved UC SYD

Workshoppen præsenterer en undersøgelse af, hvordan man på pædagoguddannelsen kan klæde de studerende fagligt på til at designe for børns leg med teknologi. 

I undersøgelsen er der foretaget en intervention på tværs af uddannelsens to læringsrum – undervisning og praktik. I undervisningen har et hold studerende på specialiseringen i skole- og fritidspædagogik fået en praktisk og teoretisk introduktion til at designe for leg med teknologi.

Efterfølgende har to studerende i deres praktikker udviklet og afprøvet legedesignet ”Mars-missionen”, der er et robotværksted med LEGO WeDo som den anvendte teknologi. Workshoppen vil præsentere uddrag fra undersøgelsens empiri – dels observationer fra afprøvningerne, der viser hvordan det samme legedesign blev taget i brug på meget forskellige måder af børnegrupperne; dels interviews med de studerende om at skulle agere i rollen som legedesignere og facilitatorer af leg som en åben proces.

Erfaringerne fra undersøgelsen viser, at uddannelsen ikke blot må bibringe de studerende viden om leg og teknologiske færdigheder, så de kan drage omsorg for børns leg med teknologien. Uddannelsen må også skabe rum for de studerendes professionsdannelse, så de kan gøre erfaringer med måder at forholde sig professionelt på, som er åbne og befordrende for legens udfoldelse i pædagogisk praksis.

3. Rum, krop og bevægelsens betydning for legende læring og udvikling
Mathias Sune Berg, Martin Gylling og Vici Daphne Händel, Playful Learning programmet, Københavns Professionshøjskole KP

PlayLab er Københavns Professionshøjskoles store legelaboratorium og danner til daglig ramme for undervisning af både undervisere og studerende, samt forskellige former for forsknings- og udviklingsaktiviteter i fag- og tværprofessionelle kontekster. PlayLab er designet til at invitere, inspirere og insistere til leg og legende tilgange til udvikling og læring.

I workshoppen ’Rum, krop og bevægelsens betydning for legende læring og udvikling’ vil der indgå legende aktiviteter, hvor deltagerne inviteres til at afprøve og reflekstere over hvordan rummet får betydning for legens pædagogisk-didaktiske praksis og sammenhæng mellem krop, person og professionalitet. Vi skal sammen forholde os til hvordan vores egen krop og erfaringer har betydning for vores måder at indgå i eller facilitere legende aktiviteter og processer. 

Under workshoppen får deltagerne mulighed for at opleve hvordan PlayLab skaber leg og legende tilgange til læring gennem oplevelsesbaner og bevægelsesaktiviteter i dialogiske arbejdsformer. I vores fælles praksis skabes opmærksomhed på spændingsfeltet mellem ‘kontrol’ og ‘åbenhed/modtagelighed’ hvor teori og praksis sættes i spil med udgangspunkt i multimodale metoder og tilgange.

Mathias (udviklingskonsulent), Mikkel (Playful learning ambassadør) og Vici (Ph.d. studerende) er alle tilknyttet PlayLab og Playful Learning programmet. Playful Learning programmet tager udgangspunkt i pædagog- og læreruddannelsen på nationalt plan og har til hensigt at udvikle og fremme en legende tilgang til udvikling, læring og trivsel. På uddannelsen skal pædagog- og lærerstuderende opleve nytænkende undervisning, der styrker dem i at anvende en legende tilgange til børns udvikling og læring i de danske dagtilbud og skoler. Playful Learning Programmet er finansieret af LEGOfonden.

4. Sammenhængen mellem forældre/ dagtilbuds leg/ikke leg med det lille barn 0- 3 år og barnets udvikling
Ida Berendsen, lektor og udviklingskonsulent, Københavns Professionshøjskole

Workshoppen vil beskæftige sig med betydninger af:
– At kende til kulturelle forståelser af leg med et spædbarn
– International og nationale viden om leg med spædbarnet og viden om hvordan man kan lege
Workshoppen vil problematisere at professionelle i mindre grad inddrager viden om familiens færdigheder/traditioner for leg med det lille barn i den tidlige indsats og professionelles leg med det lille barn.

Der vises små klip fra gamle eksperimenter med små børn der har været anbragt og hvordan de legede anderledes end børn der har haft mulighed for at lege med en voksen. Eller klip fra det danske dukkeeksperiment etc.

5. En hemmelig klub
Annabelle Nielsen og Kenn Munk, legende kunstnere (se schhh.net/dk_about.html)

Måske har et par spejdere givet dig en mystisk mission under konferencen?

Spejderne kommer fra en hemmelig klub som arbejder med leg og betragter den som en kunstform. Hvis du vil høre om tankerne bag missionerne, så kom til denne samtale. Her vil de fortælle om legen som kunstform, om underets vigtighed og om forskellene mellem introvert og ekstrovert leg – En hemmelig klub byggede nemlig i 2018 “Den Indadvendte Legeplads” der er meget, meget anderledes end konventionelle legepladser.

I 2019 skabte de en magifyldt byggelegeplads i en glemt have midt i Aarhus og når de ikke laver legepladser, bygger de umulige, drømmefyldte luftkasteller af papir, tatoverer folks indre skønhed udenpå huden, forfalsker medaljer eller opfinder nye eventyr ved hjælp af edderkoppemetoden.

6. Målbefriet leg – hvordan og hvorfor
Daniel Osmann, Underviser, Gerlev Center for Leg & Bevægelse og Frank Lambert, Projektleder for Levende Legekultur, Gerlev Center for Leg & Bevægelse

På denne workshop skal vi med udgangspunkt i et par konkrete eksempler opleve hvordan man kan igangsætte leg med børn på en legende måde, hvor vi som voksne ikke forsøger at styre legen et bestemt sted hen – og hvorfor denne tilgang til at lege med børn på alle måder er en fordel, både for vores egen og børnenes legelyst og lærings skyld.

Den formålsbefriede tilgang gør det lettere og rarere for os voksne at lege med børnene, fordi det eneste pejlemærke vi behøver for at vide om legen er god og lærerig, er om den er sjov. Det sætter os fri til at lege med og fungere som deltagere og inspiratorer i legen, i stedet for at skulle agere facilitatorer og dommere – og til at slippe idéen om at legen skal være på en bestemt måde for at være ”rigtig”. Dermed befries vi også for rollen som den sure voksne som siger “nej” og “kom nu ned” og “lyt nu efter”.

Det er på mange måder larmende selvfølgeligt at leg ikke skal andet end at være sjovt – men efter mange årtiers instrumentalisering af legen som følge af tiltagende målstyring af børns udvikling og læring, er det en tiltrængt lettelse at blive mindet om at legen ikke kun i teorien er glædesfyldt og lystdrevet – den kan også være det i praksis. Kom og bliv lettet!

Om projektindsatsen ”Levende Legekultur”
Workshoppen er praksisbaseret, og tager udgangspunkt i samme metode som vi bruger i projektindsatsen Levende Legekultur, hvor vi gennem 3-årige kursusforløb i 5 kommuner uddanner pædagogiske praktikere i både skole og dagtilbud i hvordan man leger glædesfyldt og lystdrevet med børn. Sideløbende med de praktiske kursusforløb deltager praktikerne i forskningscirkler, og bidrager derigennem med helt konkret viden fra deres hverdag om arbejdet med at styrke legekulturen i skole og dagtilbud. Læs mere om indsatsen på www.levendelegekultur.dk.

7. The Art of Play. A hands-on play-art-pedagogical experience
Suzanne Axelsson, Interaction Imagination, Sverige

Where is the boundary between play and art, play and pedagogy, and pedagogy and art? Can these three meet in a well balanced space where play, learning, teaching and understanding are in symbiosis? How does play feel? How does it feel if/when it stops being play?

Be prepared to listen, to move, to interact, to follow, to take risks.

Be prepared to take the time to reflect on the physical, emotional, social, cognitive and pedagogical experience together in dialogue to explore the roles of the adult in children’s play.

8. Der er skak – og så er der skoleskak!
Rikke Petersen, læringskonsulent hos Dansk Skoleskak, matematikvejleder og lærer

Workshoppen præsenterer lege, spil og aktiviteter, der tager udgangspunkt i det gode gamle skakspil og dets brikker og regler. Aktiviteterne stammer fra to forskningsunderbyggede skoleskakprogrammer, SKAK+MAT® og ’SFA – Skoleskak For Alle®’. Om den forskning, der er er lavet i programmerne kan du læse mere HER.

Aktiviteterne tilpasses nemt deltagernes alder og udviklingsniveau. Kontinuerlig og gentagen anvendelse styrker bl.a. deltagernes evne til at koncentrere sig, at samarbejde og ikke mindst at ræsonnere, argumentere og tænke fremad.

Aktiviteterne er eksemplariske derved, at de tilbyder en legende indgang til at mærke, opdage og arbejde systematisk med flere forskellige områder af hele barnet og børnefællesskabet – socialt, personligt og kognitivt. Det er hands-on playful learning.

Det kunne være impulskontrol, tålmodighed, samarbejdsevne, kommunikationskompetencer eller strategi- og planlægningskompetencer.

Alle kan deltage i workshoppen – forhåndskendskab til skakspillet er ikke nødvendigt.

Læs mere om Dansk Skoleskak på www.skoleskak.dk.

9. Man skal lære for at lege – legekultur og læringskompetencer
Legeforsker og emeritus Carsten Jessen, Aarhus Universitet

Børn er nok født med forudsætninger for at lege og fantasere, men for at lege med, skal børn lære både hvad og hvordan der leges i den kultur, de vokser op i. Det kræver en kompliceret social, kognitiv og læringsmæssig udvikling at blive en del af legekulturen, og den udvikling foregår ofte uden at voksne bemærker eller værdsætter, hvad børnene præsterer.

Workshoppen vil sætte fokus på legekulturen og især på legens uformelle læringsform, som ikke bare spiller en rolle i barndommen, men følger os hele livet. Det er samtidig en læringsform, som bliver stadig mere aktuel i en tid, hvor også voksne konstant skal lære nyt.

Tilmelding til konferencen