Konference 25. marts 2019: Blik for leg

Leg og børneperspektiv har fået en central placering både i den pædagogiske debat og i lovgivningen. Konferencens formål er at bidrage til at skabe et nyt sprog for leg, der kan overskride den traditionelle modsætning mellem leg og læring og bidrage til at udvikle en pædagogisk praksis, hvor legen kan få plads og accept på legens egne betingelser.

Vi har samlet en række toneangivende legeforskere og praktikere med rødder i dansk pædagogisk tradition, som vil sætte ord på legens betydning for dannelse, demokrati, kreativitet, æstetik, læring og ikke mindst om, hvordan leg kan udvikle børn til livsduelige mennesker, der kan mestre en foranderlig verden.

Konferencen finder sted 25. marts 2019 kl. 9.30-16.15 på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg.

Tilmelding via Københavns Professionshøjskole på denne side (pris 890 kr., incl. forplejning)

Ordstyrer er Henrik Tarp Vang, Københavns Professionshøjskole

Konferencens program (se mere om indholdet i oplæg og workshops nedenfor)

09.30 – 10.00 Kaffe og croissanter ved auditorium 1 (lokale W2.04)

10.00-10.05 Velkomst v/ Anne Kjær Olsen, Videreuddannelsesleder, Københavns Professionshøjskole

10.05 –10.25 Hvorfor denne konference? v/ Emeritus Carsten Jessen, Aarhus Universitet og formand for IPA-Danmark

10.25 – 10.45 ”At lege med livet” v/ Anders Stjernholm, Folketingskandidat for Alternativet.
Anders er uddannet Journalist og arbejder som stand-up-komiker.

10.45 – 11.10 ”Sprog om erfaringerne med leg” v/ Professor Helle Marie Skovbjerg, Designskolen i Kolding

11.10 – 11.20 Pause

11.20 – 11.45 ”Leg og dannelse” v/ lektor Lars Geer Hammershøj, DPU, Aarhus Universitet

11.45 – 12.10 ”Leg med Loven – demokratisk dannelse gennem ustyrlig leg” v/lektor Herdis Toft, Syddansk Universitet

12.10 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.30 Workshops

Workshops a 40 min, der gentages

  1. ”Leg i skolen” v/ Hasse Herold Møller, Københavns Professionshøjskole
  2. ”Medieleg er mere end computerspil” v/ Steen Søndergaard, Københavns Professionshøjskole
  3. ”Risikofyldt leg” v/ Anne Bahrenscheer og Mathilde Sederberg, Københavns Professionshøjskole
  4. ”Digitale spil i en analog verden” v/ Vici Daphne Händel, Københavns Professionshøjskole
  5. ”Væk med malebogen – og ind med kreative tegnelege” v/ Jakob Ørsted, Københavns Professionshøjskole

14.30 – 14.45 kaffepause

14.45 – 15.15 Om projektet ”Playful Learning” V/ Tobias Heiberg, Head of Implementation, Københavns Professionshøjskole

15.15 – 15.45 ”Play In, Play Out, Play Free – om leg i undervisningen” V/ ambassadørerne for Playful Learning på Københavns Professionshøjskole

15.45 –  16.10 ”At være eller ikke være – det er spørgsmålet. Men ikke i leg! Om æstetikkens gave”  v/Beth Juncker, professor Emerita, Københavns Universitet

16.10 – 16.15 Tak for dag v/ Carsten Jessen, Aarhus Universitet og formand for IPA-Danmark

Om oplæggene

Helle Marie Skovbjerg: Sprog om erfaringerne med leg
De fleste ved, hvordan leg føles, men så snart vi skal sprogliggøre de legende erfaringer, så bliver det straks vanskeligere. Denne keynote skal tematisere legens sprog og vise vigtigheden af, at legen har et sprog, der rammer de oplevelser, som vi som mennesker har med legen. Legen opleves meningsfuld, sjov, skør, vild, udfordrende, udforskende, og sproget for legen må rumme alle disse erfaringer af leg.

Lars Geer Hammershøj: Leg og dannelse
Legen er alene pædagogisk relevant, hvis børn i en eller anden forstand ’lærer noget’, når de leger. Det afgørende er imidlertid, hvordan dette forstås. Ofte kobles legen til det snævre læringsbegreb, hvor legen bliver opfattet som et middel til at udvikle bestemte færdigheder og kompetencer. Hvis legen derimod kobles til det bredere læringsbegreb forstået som dannelse, opfattes legen ikke som middel, men som mål i sig selv. Dannelse handler om at blive menneske gennem andre, og legen er som skabt til dannelse, fordi både leg og dannelse foregår i frihed og er aktiviteter, der er formål i sig selv: man leger for at lege og dannes for at dannes. I oplægget gives et bud på, hvordan barnet dannes gennem leg ved at gøre erfaringer af at forholde sig som kropsligt, socialt og tænkende selv i verden.

Herdis Toft: Leg med Loven – demokratisk dannelse gennem ustyrlig leg
Legens rammesætning er ustyrlighedens paradoks: frihed til forvandling og forpligtethed på forhandling. Heri ligger legens demokratiske dannelsespotentiale. Legen kommer til syne blandt andet gennem sproget. ‘Skal vi lege?’ er et tilbud, en legeinvitation, som kan accepteres eller negeres af den adspurgte, mens ‘Nu skal vi lege!’ er et påbud, og ‘Du må ikke lege med’ er et forbud. De sidste to former for tvungen in- og eksklusion er hverdagslige fænomener, som kan true ethvert legeprojekt. Hvorfor mislykkes leg så ofte i det pædagogiske felt? Og hvad kendetegner en hverdagslig praksis, hvor leg lykkes? Hvornår har politikere, pædagoger, undervisere og andre aktører i feltet en hhv. positiv og negativ indvirkning? Hvordan kan man fremme legens dannelsespotentiale – og hvordan modvirke forsøg på instrumentelt og/eller socialt misbrug?

Beth Juncker: At være eller ikke være – det er spørgsmålet. Men ikke i leg! Om æstetikkens gave
Tekst i ældre jazz tenderer vrøvl. Men rytmen, temaerne, improvisationerne løfter vrøvlet til et tredje sted, som giver mening og betydning for dem, der er sammen om at være tilstede på tværs af scene og sal. Er jazz leg? Nej – og dog, måske jo. Er en klassisk koncert leg? Nej – og dog, måske jo. Er teater? Er billedkunst?  Er?

Æstetikkens komplicerede gave til os alle – i leg, i frit samvær, i møder med kunst – er indsigten i, at vi kan være helt og fuldt og netop nu tilstede i noget som egentlig ikke er, uden at være – bundet – af andet end oplevelse og erfaring. Oplægget fokuserer på de regler, alfabeter, normer, brud, improvisationer, som giver os adgang til at være og ikke være på en og samme tid.

Tobias Heiberg: Om Playful Learning  
Playful Learning er et landsdækkende samarbejde mellem LEGO Fonden og samtlige af landets professionshøjskoler, som retter sig mod at nå alle pædagog- og lærerstuderende. Den langsigtede ambition med Playful Learning Programmet er, at styrke alle danske børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden og deres livslange motivation for en legende tilgang til læring.

Play In, Play Out, Play Free – om leg i undervisningen
Ved udgangen af 2018 tager Københavns Professionshøjskole fat på den lokale implementering af den LEGO-Fond finansierede satsning Playful Learning. I det projekt vil Københavns Professionshøjskole blandt andet etablere et fysisk laboratorium, et Play Lab, udvikle og samle eksemplariske undervisningsforløb der medvirker til at udvide professionsdidaktikken med legen som centrum, og endelig vil Københavns Professionshøjskole forestå en omfattende kompetenceudvikling på både lærer- og pædagoguddannelsen. De første skridt er allerede trådt i retning af et nyt samspil mellem leg og læring i både uddannelse og profession, og til oplægget vil et par af projektdeltagerne give bud på, hvad den satsning vil komme til at betyde.

Workshops

Leg i skolen v/ Hasse Møller, Københavns Professionshøjskole
Workshoppen tager deltagerne med på en fælles undersøgelse af, hvordan leg ser ud og kan forstås som hverdagsfænomen. Med afsæt i erfaringer fra observationer i to 6. klasser, tales leg frem som noget mere almindeligt, og måske endda mere nødvendigt, end de fleste går og tror. Leg er dog ikke blot noget, som har betydning for vores børn og unge i skolen, men er noget, som ved nærmere eftersyn er filtret ind i meget af dét, vi som mennesker går og foretager os. Med afsæt i et kort oplæg og to legeprismer, går vi på opdagelse i vores erfaringer og diskuterer legens karaktér og betydning i skole og hverdag.

Hasse er adjunkt og arbejder med videreuddannelse af lærere og pædagoger ved Københavns Professionshøjskole indenfor områderne didaktik, læring og leg. I 2018 var Hasse medredaktør på antologien Leg i skolen, er del af det nationale program Playful Learning og medlem af af den nationale Legetænketank.

Medieleg er mere end computerspil v/ Steen Søndergaard, Københavns Professionshøjskole
Workshoppen præsenterer hvordan iPad’en og andre digitale teknologier kan inddrages i legende fællesskaber på andre måder end blot gennem brug af computerspil og andre legeapp’s. På baggrund af et kort oplæg kommer deltagerne til at eksperimentere med forskellige digitale teknologier, afprøve forskellige lege og deltagerne bliver bedt om at udvikle nye lege hvori digitale teknologier indgår på nye måder, som de ikke oprindeligt er designet til.

Steen Søndergaard er lektor på Københavns Professionshøjskole, og arbejder dels med uddannelse af pædagoger, dels med videreuddannelse af lærere og pædagoger samt har deltaget i forskellige forsknings- og udviklingsprojekter om brug af digitale teknologier i den pædagogiske praksis.

Risikofyldt leg – giv os lov! v/ Mathilde Sederberg og Anne Bahrenscheer, Københavns Professionshøjskole
Hvordan sikrer vi børns mulighed for at opleve mere risikofyldte og udfordrende former for leg og bevægelse i dagtilbud? Hvad er pædagogernes rolle og udfordringer i denne sammen hæng? Kan og skal vi modvirke den tilsyneladende “forsigtighedskultur”, der er opstået, hvor børn afskærmes fra mange risici og potentielle farer i et bevægelsesperspektiv? At tage risici kan have positive konsekvenser med hensyn til børns motoriske, sociale og følelsesmæssige udvikling samt deres generelle trivsel. Forskningsprojektet ”Risikofyldt leg i dagtilbud”, der danner baggrund for denne workshop, har til formål at undersøge, hvordan arbejdet med mod, risikofyldt leg og kamp kan udgøre et pædagogisk grundlag i relation til trivsel, læring og dannelse.

På workshoppen vil der både være fokus på forskningsprojektets indhold, teoretiske grundlag, diskussion af forskningsprojektets resultater, refleksion i kobling til egen praksis samt aktiviteter i praksis.

Workshop v/ Mathilde Sederberg, lektor, Cand. Scient. i Idræt og psykologi, MA sundhedspædagogik, Københavns Professionshøjskole(KP).Det samfundsfaglige og pædagogiske Fakultet.Pædagoguddannelsen Nordsjælland,
Anne Bahrenscheer, lektor, Cand. Scient. i Idræt og biologi, MA sundhedspædagogik, Københavns Professionshøjskole(KP).Det samfundsfaglige og pædagogiske Fakultet.

Digitale spil i en analog verden v/ Vici Daphne Händel, Københavns Professionshøjskole
På denne workshop oplever deltagerne hvordan man kan gøre et digitalt spil  til en bevægelsesleg i den analoge verden. At spille computerspil er et privilegie for mange børn og unge og på denne workshop tages der udgangspunkt i computerspilsuniverset med det formål  at skabe en bevægelsesleg der kan tiltrække børn og unge. I vil blive præsenteret for genren ”Battle Royal”.

På workshoppen skal I være fysisk aktive, så tag tøj med til bevægelse.

Temaerne på workshoppen er: Digitale spil, fællesskaber, konkurrence og sanser

Vici Daphne Händel, lektor, Cand. Scient. i Humanistisk og Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab. Arbejder til daglig på pædagoguddannelsen Københavns Professionshøjskole (KP). Hvor hun underviser i blandt andet digitale teknologier, leg, udvikling og læring, samt sundhedsfremme og bevægelse. vici@kp.dk

Væk med malebogen – og ind med kreative tegnelege v/ Jakob Ørsted, Københavns Professionshøjskole
En praktisk orienteret workshop, hvor deltagerne tegneleger sammen. Hensigten er at vise hvordan vi kan flytte tegnevirksomhed fokus fra det pæne, skabelonagtige og individuelle til tegneaktiviteter der fokuserer det kollektive, det undersøgende og det legende. Alle kan tegne, når vi blot skubber til forforståelsen af hvad det vil sige at tegne og hvad en god tegning er.

Jakob Ørsted, lektor, på pædagoguddannelsen Københavns Professionshøjskole, hvor han bl.a.  underviser i kreative og æstetiske læreprocesser, i både digitale og analoge medier. Jakob er uddannet billedkunstner og skolelærer. Med i det nationale program Playful Learning. jaor@kp.dk

Skriv et svar