Politisk høring på Christiansborg: Hvordan kan pædagoguddannelsen bidrage til at ruste børn til en fremtid med robotter og kunstig intelligens?

IPA afholder høring den 22. maj i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, Aarhus Universitet og MF Marlene Borst Hansen om pædagoguddannelsernes mål og ansvar i lyset af fremtidens krav til børn og unge

Deltagelse er gratis. Tilmelding her

Oplægsholdere og paneldeltagere bl.a.: 
Christine Antorini, MF, formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg
Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole, formand for rektorkollegiet for professionshøjskolerne
Elisa Bergmann, formand for BUPL
Marlene Borst Hansen, MF

Kjeld Fredens, hjerneforsker, læge, adj. professor, AAU​
Helle Marie Skovbjerg, professor i leg, Designskolen i Kolding
Lars Geer Hammershøj, forsker i leg og kreativitet, DPU, Aarhus Universitet
Carsten Jessen, legeforsker, emeritus, CUDIM, Aarhus Universitet og formand for IPA

Lektor Gitte Kampp og Lektor Morten Henriksen vil vidne om de musiske, skabende fags og legens aktuelle status på pædagoguddannelserne

Tilrettelægger og ordstyrer: Henrik Tarp Vang, Københavns Professionshøjskole

Baggrund
Intelligente maskiner og robotter overtager flere og flere arbejdsopgaver fra mennesker, og på fremtidens arbejdsmarked er det ikke længere kun et mindretal, der skal leve af kreative og skabende arbejde, men det store flertal. Det stiller nye krav vores uddannelser, der i langt højere grad må prioritere at udvikle de evner, der adskiller os fra maskinerne. Og den omprioritering haster, hvis de børn, der vokser op i dag, skal kunne leve op til kravene i fremtidens samfund og arbejdsmarked, når de bliver voksne.

Det er baggrunden for en politisk høring, som IPA arrangerer i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner og organisationer. Høringen ligger i forlængelse af en politisk høring med samme fokus, som IPA arrangerede på Christiansborg i september 2016 (link).

Teknologi udvikler sig overraskende 
Forskere, erhvervsledere og politikere verden over er enige om, at vi lige nu står ved begyndelsen til en ny industriel revolution, som grundlæggende vil forandre vores måde at leve og arbejde på. Den digitale teknologi udvikler sig med en overraskende hastighed og automatiserer arbejde, vi hidtil har troet var forbeholdt menneskelig arbejdskraft.

Kendte jobs forsvinder
En dansk rapport (link) fra april i år forudsiger, at 40% af det arbejde, mennesker i dag udfører på det danske arbejdsmarked, vil være automatiseret og overtaget af robotter og maskiner med kunstig intelligens, når de børn, der i dag går i skole og dagtilbud, kommer ud på arbejdsmarkedet om 10-20 år. Organisationen World Economic Forum forudsiger tilsvarende, at op mod 50% af de jobs, vi kender i dag, vil forsvinde i samme periode, i takt med at robotter og it-systemer gør chauffører, journalister, kontoransatte, økonomer, maskinoperatører, kassepersonale, smede, advokater, rengøringspersonale, bygge- og anlægsarbejdere og mange flere overflødige.

Nye jobs kræver særlige evner
Fremtidsforskere forventer, at 65% af de børn, der begynder i skolen i år, skal arbejde i jobtyper, som slet ikke findes i dag, og de job, vi allerede kender, vil forandre sig fundamentalt. De nye jobs, der opstår på det arbejdsmarked, der vokser frem i løbet af bare to årtier, vil være baseret på menneskelige kompetencer, der ikke kan automatiseres og udføres billigere af maskiner. World Economic Forum og en række andre statslige og internationale organisationer har analyseret sig frem til, at disse kompetencer er de særlige menneskelige evner til at tænke originalt, kreativt og skabende kombineret med en høj social intelligens og ikke mindst evnen og viljen til konstant at lære nyt.

Er mere leg løsningen?
I International Play Association tog vi emnet op første gang på Folkemødet på Bornholm i 2015 (link), og som nævnt på en høring på Christiansborg i 2016. Nu sætter vi fokus på de pædagogiske uddannelsers målsætninger på en politisk høring, hvor vi sammen med forskere, erhvervsfolk og politikere kritisk vil diskutere mål og indhold i uddannelserne.

Vi vil især sætte fokus på betydningen af legen, fordi forskning i børns udvikling viser, at de særlige menneskelige evner, fremtiden kræver, grundlægges gennem børns frie leg, hvor den fantasi og forestillingsevne går hånd i hånd med samvær i sociale fællesskaber, sådan som det er fremhævet i et tillæg til FNs Børnekonvention (link).

 

 

Skriv et svar